PDA

Orijinalini görmek için tiklayiniz : Denizlerde Ve Iç Sularda Amatör (sportif) Amaçli Su ürünleriküçükbalıkçı
08.12.08, 09:45
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
DENİZLERDE VE İÇ SULARDA AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 37/2 NUMARALI SİRKÜLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması,
buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve
sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının
sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006-
31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda
belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör
Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı
başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek
ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya
da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve
ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen
kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve
güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı
kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk
yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere
yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak
beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini
sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim,
yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının
veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
1
j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,
k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde
sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan
balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren
bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi
gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca
konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya
iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet,
dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri,
balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla,
bunlardan imal edilen ürünleri,
n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç
ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında
belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış
araçları,
c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay
yemleri,
ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın
kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak
veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon
yada elde üretilmiş gereçleri,
e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı
hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir
parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli
takımı,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon
işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik
yemleri,
g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya
da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta
takımı elemanı parçasını,
ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya
sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak,
iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını
amaçlayan olta takımını,
i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az
olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes,
tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için
kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
2
l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi
türünü,
n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek
imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu
bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama
kabiliyeti olmayan materyali,
o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti
olan vasıtayı,
ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak
duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık
avcılığı aracını,
p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında
kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava
basınçlı tüfekleri,
s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ
parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca
suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması
kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış
yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte
yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak
değerlendirilir)
t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz
açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan
fanyasız uzatma ağı türünü,
u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın
kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son
mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Türler ile ilgili tanımlar
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan
balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip
balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.
Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı
Oncornhychus mykiss
Ülkemiz iç sularının hiç birinin doğal türü
değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi
kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin
yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara
karşı son derece dayanıklı olup, özellikle
hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık
bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı
yem rekabetini lehine geliştirir .
3
Turna
Esox lucius
Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst
halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam
şartına kolay adapte olabilir. Bırakıldığı bir su
havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte,
bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi
mümkün değildir.
Tatlısu levreği
Perca fluviatilis
Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri
üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin
doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su
havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar
ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların
görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu
grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların
canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.
Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar
Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus
Yabancı kökenli etçil bir balıktır. Ekonomik değeri
olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine
büyük zararlar verebilir.
Tilapya azmanı Tilapia sp.
Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli
türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar
verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp.
Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde
kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını
yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama
hakim olur.
Gambusia Ghambussia sp.
Ülkemizde de sivrisineklerle biyolojik mücadelede
kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü
bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını
yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan
temizlenmesi çok zordur.
c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık
olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede
yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada
potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması
hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami
12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve
boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12
cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.
4
Çizelge–3 Yemlik Balıklar
Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Bıyıklı balık Barbus barbus Ulubat balığı Acanthobrama mirabilis
Çaça Sprattus sprattus Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus
Çöpçü balığı Nemacheilus sp. Ot balığı Phoxinus phoxinus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella sp. Sardine sp.
İstavrit Trachurus
trachurus
Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
İzmarit Maena smaris Tatlısu gümüşü Chalcalburnus mossulensis
Karaburun Chondrostoma sp. Gümüş Atherina boyeri
Kaya balığı Neogobius sp.
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen
yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere
müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe
müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında
bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca
yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık
avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi
verilir.
(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
AMATÖR
BALIKÇI BELGESİ
Belge No:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mesleği
İkamet Adresi
Bu belge Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif)
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler
hükümleri gereğince iki yıl süre ile geçerli
olmak üzere verilmiştir.
………………. İl/İlçe Müdürlüğü
…../…../20…
Fotoğraf
5
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak
görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler.Bu
kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile
geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir.Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil–2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
… …………. İl Müdürlüğü
MİSAFİR AMATÖR
BALIKÇI BELGESİ
Belge No:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Uyruğu
Pasaport No
İkamet Adresi
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle,
bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin
veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile
izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi
gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince
amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları
amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından
sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel
olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge
verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
Bu belge, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif)
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler
hükümleri gereğince, düzenlendiği tarihten
itibaren iki yıl süre ile geçerli olmak üzere
verilmiştir.
…../…../20…
Adı Soyadı
Unvan-İmza-Mühür
Fotoğraf
6
Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………… İl Müdürlüğü
AMATÖR BALIKÇILIK
TURİZM İZNİ
İzin No:
Belge Sahibinin Adı Soyadı
Ticari Unvanı (Şirketler için)
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.
Ticaret Sicil No (Şirketler İçin)
TC Kimlik No. (Gerçek Kişiler İçin)
Bu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif) Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen Sirküler hükümleri gereğince, amatör avcılık yapılabilecek tüm
alanlarda geçerli olmak üzere verilmiştir. Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir..
...../………/20…
Adı Soyadı
Unvan-İmza-Mühür
Avlanma pulu
MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe
müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15
YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-4 Avlanma Pulu
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İl/İlçe Müdürlüğü
AVLANMA PULU
Pul No:
Amatör Balıkçılık Turizmi İzni Sahibinin
Adı
Belge Numarası ve Tarihi
Alındığı Yer
Avlanma Yeri
Avın Başlangıç Tarihi
Bu avlanma pulu Amatör Balıkçılık Turizmi kapsamında avın başlangıç tarihinden itibaren üç gün
süre ile geçerli olmak üzere verilmiştir.
7
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri
çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.
Çizelge-4 İçsu Balıkları
Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Miktar Limiti
(en fazla)****
Kapalı sezon
Doğal alabalık (Bütün türler) 20 cm. 3 adet 01 Ekim-31 Mart
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet *
Sazan C. carpio 30 cm. 10 adet **
Kadife Tinca tinca 22 cm. 10 adet **
Sudak S. lucioperca 22 cm 10 adet 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg ***
Şiraz Capoeta.sp 20 cm. kg **
Turna Esox lucius 40 cm. 10 adet 15 Aralık-31 Mart
Yayın Silurus glanis 70 cm. 1 adet **
Diğer türler ----- Yok kg **
% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg
cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak
dönemler uygulanır.
**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık
sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul
edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları
İLLER YASAK DÖNEM
Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep,
Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye,
Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
15 Mart –15 Haziran
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur,
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul,
Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya,
Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova,
Zonguldak
1 Nisan–30 Haziran
Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu,
Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat 15 Nisan–15 Temmuz
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs – 15 Ağustos
8
Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin
bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-6 Deniz Balıkları
Latince adı Boy limiti (cm) (en az) Miktar limiti (en fazla)
Akya Lichia amia 30 3 adet
Barbunya -Tekir Mullus sp. 13 Kg
Çipura Sparus aurata 15 Kg
Deniz turnası Scomberesox saurus 60 1 adet
Gobene (Tombik) Auxis thazard 40 3 adet
İstavrit Trachurus trachurus 13 Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 40 2 adet
Karagöz Diplodus vulgaris 15 Kg
Kefal Mugil sp. 20 Kg
Kılıç Xiphias gladius 130 1 adet
Kolyoz Scomber japonicus 18 Kg
Lagos Epinephelus aeneus 30 3 adet
Levrek Dicentrarchus labrax 18 Kg
Lüfer Pomatomus saltatrix 14 Kg
Mercan Pagellus erythrinus 15 Kg
Orfoz Epinephelus gigas 40 3 adet
Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 1 adet
Palamut -Torik Sarda sarda 25 Kg
Pisi Pleuronectes limanda 20 Kg
Sinagrit Dentex dentex 20 Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 Kg
Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 1 adet
Yazılı orkinos Serranus scriba 45 2 adet
Diğer türler ----- Yok kg
% 5 küçük boylara izin verilir.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde,
avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde
kabul edilir.
Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.
Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu
durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Koruma altındaki türler
MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler
Türler Latince adı Türler Latince adı
Beni balığı Cyprinion macrostamus Acipenser sturio
Büyük camgöz Acipenser ruthenus
köpek balığı Carcharhinus plumbeus Acipenser nudiventris
Deniz alası Salmo trutta labrax
Mersin balıkları
Acipenser güldenstaedti
Deniz atı Hippocampus hippocampus Minare -
Deniz Caretta caretta, Misk ahtapotu Elodone moschata
kaplumbağaları Dolium galea Mühreler Lamellaridae
9
Chelonia mydas Ot sazanı Ctenopharyngodon idella
Deniz kulağı Haliotis lamellosa Pervane balığı Mola mola
Deniz çayırları PZoosstiedroan inao lotci eanica PŞienyat an minaresi PGionunram nyoab yiluilsg ata
Gümüş sazanı Hypophthalmichtys
molitriks Siyah mercan Gerardia savaglia
Fil kulağı Spongia agaricina Triton Charonia lampas
Fok Monachus monachus Spongia officinalis
Güneşlenen Spongia agaricina
köpek balığı Cetorhimus maximus
Ticari deniz
süngerleri Hippospongia communis
Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa Yağlı balık Garra rufa
Kırmızı mercan Corallium rubrum Delphinus delphis
Kırmızı yıldız Asterina pancerii Phocoena phocoena
Lambuka Corypahaena hippurus
Yunus
Tursiops truncatus
Maya Maia squinado
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
İçsularda amatör avcılık
MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile
içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak
avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6
adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz
ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın
kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter,
çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu
5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde,
karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av
mahallinde bulundurulması yasaktır.
(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
kullanımı yasaktır.
(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık
yapılamaz.
(8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da
cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve
botla avlanmak yasaktır.
(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati
sınırlaması yoktur.
(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil
günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.
Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer
kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel
Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ
tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
10
Denizlerde amatör balıkçılık
MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde
özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı
tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz
açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne
sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği
tahribat nedeniyle yasaktır.
(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz
açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.
(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak
avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı
ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
(8) Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı,
öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç,
balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde
bulundurulması yasaktır.
(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
kullanımı yasaktır.
(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay
yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Yer yasakları
MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde
Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman
yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması
serbesttir.
(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi
(Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390
14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m.
genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve
amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N
- 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E)
koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde
kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı
yasaktır.
(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen
hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
11
Diğer yasaklar
MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının
kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması
yasaktır.
(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
(3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit
edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla
bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın
iznine tabidir.
(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli
teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük
Avlanma Fişi” alması zorunludur.
(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli
yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede
avcılık yapılması yasaktır.
(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin
verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması
yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler
Cezalar
MADDE 14- (1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç
suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik,
gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları,
kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının
bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden
konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası
tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları
34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer
alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler
MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal
vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide
kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün
olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner
hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük
maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti
tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
12
Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli
mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin
kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde
kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar
yedieminde tutulur.
Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca
görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır.
Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde
kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan
veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem
uygulanır.
ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su
ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer
işlemler yönetmelikle düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yasak kararları
MADDE 17- (1) Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye
ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları,
özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın,
sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar,
ilan edemezler.
13
Ek – 1
AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
İLİ İLÇESİ KAYNAK ADI
ADANA Tuzla, Akyatan gölleri.
AĞRI Balık gölü.
AFYON Eber gölü
AKSARAY Ihlara çayı.
ANKARA Beypazarı Sorgun, Eğriova göletleri.
AMASYA Borabay, Ziyaret göletleri.
ANTALYA Düden çayı.
Posof Alabalık gölü, Derindere, Kazankaya, Vahla, Şuvaskal dereleri.
ARDAHAN Hanak Alabalık suyu (Kımılık çayı), Çengelek suyu. Kasrit deresi.
Merkez Alabalık deresi, Rum deresi, Toros deresi (Torodere)
Borçka Başköy, İçkale (Düzköy), Kabaca, Karagöl, Uğur dereleri.
Ardanuç Meşeköy deresi , Curuspil deresi ve gölleri.
Yusufeli Barhal (Altıparmak), Kobak çayları, Bıçakcılar, Dokumacılar,
Tekkale dereleri
ARTVİN
Şavşat Kirazlı gölleri ve Kirazlı deresi,Papart, Kaçkal dereleri.
BALIKESİR İvirindi KÇaopcaarellıi ,P Katılnaıkk ,( YYeeşniil kZöiyra),aAtllit ıgeöylleütll,eKriı.n Eıkğ,rÇidaerkrea.c ı göletleri.
BARTIN UMleursk ez KAakrsaud deerere. s i (cırım çayı ve kolları),Derbent dere (yemişen çayı).
BİNGÖL Gayt, Gönük çayları.
BATMAN Dicle Nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı
ve Kaşüstü köyleri arasında kalan alan.
BİTLİS Nemrut gölü.
BURSA Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti
Merkez İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Sülüklü
Yedigöller Büyükgöl, Deringöl (özel avlanma izni hariç)
Abant, Gölcük göletleri (özel avlanma izni hariç).
Karadere, Elten Ayıkaya deresi, Çal deresi ve kolları.
Mengen Geyik gölü. Hızardere. Şirinyazı göleti.
Kıbrıscık Karagöl.
Seben Kesenözü gölü, Kızık gölü.
BOLU
Göynük Sünnet gölü.
ÇORUM
Çorum, Atatürk barajları. Ahmetoğlan, Aksu, Gökçedoğan,
Bozdoğan, Hüyük, Geykoca, Hıdırlık Kızılhamza göletleri.
DÜZCE YMıeğrıklceaz BAekşspuı,nTaart,l ıK,Yuertdsiugyöull,e Mr deenrgeelenr,i .T orkul dereleri
DENİZLİ Gökpınar deresi.
ERZİNCAN Çayırlı Büyükyayla çayı.
Refahiye Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. Karanlık, Koru dereleri.
Çimensuyu, Dinasor, Hırdıç, ve Ilgarın çayları.
ELAZIĞ Merkez Cip göleti.
ERZURUM Uzundere Tortum gölü.
Ahırköyü, Bahçecik, Çatmapınar, Emirceoğlu,Günyüzü I-II,
ESKİŞEHİR Kanlıpınar, Oğlakçı, Tutluca I-II, Mercan, Üçbaşlı göletleri.
Seyitgazi Kunduzlar baraj gölü.
GAZİANTEP İslahiye Tahtaköprü barajı
14
Merkez Baltama, Karabulduk dereleri.
Dereli Aygır gölü, Bağırsak gölü, Karagöl, Yücedere.
Görele Çömlekçi deresi.
Eynesil Derindere.
Yağlıdere Yağlıdere.
Tirebolu Kavraz deresi.
GİRESUN
Bulancak Pazarsuyu deresi.
Merkez Edire deresi.
Şiran Mertekli, Ökseyit dereleri.
Torul Nivene deresi ile Cizere deresi ve kolları
Kelkit Balahor deresi.
GÜMÜŞHANE
Kürtün Y.Kürtün deresi ve kolları ile Süme,Örümcek, Gelivera ve
Kavraz dereleri
Keçiborlu Güneykent barajı, Keçiborlu göleti.
Eğirdir Kovada gölü
Merkez Gölcük gölü.
Sütçüler Yazılı dere.
Ş.karaağaç Pınargözü deresi, Hizarderesi.
Aksu Karağı göleti.
Senirkent İleydağı göleti
Atabey Atabey göleti.
Gönen Bağarası, göleti.
Yalvaç Hisarardı göleti.
ISPARTA
Ören göleti.
Çamlıyayla Kadıncı deresi, Cehennem deresi.
MERSİN Anamur Anamur çayı, Sultansuyu çayı.
Bozyazı Bozyazı çayı.
İSTANBUL Şamlar,Göktürk göletleri, Ayvat, Kömürcü, Odaiçi dereleri.
İZMİR Selçuk Tahtalı barajı, Gebekirse gölü, Çatalgöl (Akgöl).
Eflani Bostancı, Kadıköy Ortakçılar göletleri. Örencikdere.
Yenice Şimşirdere,Karakaya Kızılkaya dereleri ve kolları, İncedere.
Safranbolu Sırçalı, Kirpe dere ve kolları
KARABÜK
Karataş, Aksu, Elmalı dereleri.
KARS Sarıkamış Keklik deresi.
KASTAMONU Kösen çayır, Kas göletleri. Küre, Anday, Zerva, Kös, İlişi,
Ezine çayları.
KAYSERİ Şeker fabrikası gölü. Akköy, Darılı, Efkere, İncesu, Selkapanı,
Karakuyu, Paşalı, Şeyhli,Tekir, Zincidere göletleri.
KIRIKKALE Kapulukaya barajı. Beyobası, Ahıllı, Cinali göletleri.
Merkez Ahmet Bey göleti, Dokuzhöyük köyü göleti.
Vize Kazandere.
KIRKLARELİ
Demirköy Akgöl, Kazan, Pabuç, Velika dereleri.
KOCAELİ Yuvacık göleti.
Dumlupınar Dumlupınar göleti.
KÜTAHYA Simav Gölcük göleti.
Altıntaş Altıntaş-Çalköy göleti.
MALATYA Doğanşehir
Karanlık dere. Kapıdere, Sürgü çayları.
15
Korkut Korkut göleti.
MUŞ BMuelrakneızk DHoaçğldı a(pK vaez aÇno) bgaönlüd.a ğ gölleri.
Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.
Acıgöl Tatların barajı.
NEVŞEHİR Ürgüp Damsa göleti.
Avanos Ayhanlar barajı.
Kabadüz
Çambaşı göleti.
Tekmezar derinçay, gümüşdere, İkidere , turnalık, kurşunçal
dereleri.
Fatsa Gaga gölü.
Gölköy Ulukavakta deresi
ORDU
Akçova,Aydoğan,Gölköy, Kozören, Kırlı, Ortadere dereleri.
SAKARYA
Acarlar gölü.Hasanfakı Okçular, Kulaklı, İmamlar, Aslanlar
göletleri. Maden deresi.
Bafra Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü, Balık gölü, Uzungöl ile
SAMSUN gölleri birbirine ve Karadeniz’e bağlayan kanallar.
Terme Gölardı, Simenlit gölleri.
Gürün Gökpınar gölü.
SİVAS
Zara
Denizinyazı gölü. A.Çakmak, Çağlar, Deligazili, Doğupınar,
Deliilyas, Harmancık, Karacaören, Keriminmümün, Kümbet,
Kemeriz,Kurucagöl,Sahli (karagöl), Serpincik, Üçtepe göletleri.
Erfelek Erfelek Şelaleleleri ve kolları.
Dilbar deresi, Himmetoğlu çayları.
SİNOP Merkez Sarıkum gölü. (TKA). Keçi deresi.
Ayancık Akgöl gölü, Yemişli, Zindan, İnaltı çayları
Türkeli Zindan çayı.
İkizdere Cimil, Anzer dereleri, Yedigöller.
Güneysu Gürgen, Islahiye dereleri.
Çamlıhemşin Balıklıgöller,Avusor,Palakçur,Hala,Yukarı şimşirli,Tar dereleri.
RİZE
At, Kumlu, Kapalı göllleri. Fırtına deresi ve kolları, Vercenik
deresi. İkizdere, Gürgendere, İslahiye, Hala, Avusor, Çağlayan,
Çatal, Durak, Fındıklı, Kaloskori, Pishala, Tunca deresi ve
kolları. Palakçur, Uzun, Potomya çayları.
TEKİRDAĞ Saray Sultanbahçe deresi. Sultanbahçe barajı.
TOKAT
Almus, Ataköy barajları.Zinav gölü.Sınav, Ortaören, Koçaş,
Bebekderesi, Çelikli, Bedirkale, Dutluca, Erkilet, A Güçlü,
Gökçeyol, Artova Merkez göletleri. Koru ve Karanlık dereleri.
Çaykara Karagöl, Balıklıgöl, Binömer, Ogene Deresi.
Maçka Yerlice(Yeri)dere, Meryemana deresi ve kolları.
TRABZON
Aparsar, Ayeser, Balıklı, Çamlıdüz, Haldizen, Kirazlık, Maki,
Manahoz, Paparza, Solaklı Yanbolu, Yeniköy, Zigana dereleri,
Zarha deresi ve kolları.
TUNCELİ Munzur, Pülümür çayları.
YALOVA TÇeınrmaraclı k KOratraabpuınruanr, gNöalectaik lı, Samanlı dereleri.
ZONGULDAK
Güllük, Ulutan göletleri.
Gümeli, Kaymak, Köpek, Manzut dereleri.
Dokuzsu dere ve kolları.
16
Ek - 2
AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI
ADANA Pozantı Çakıt suyu
Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği
yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik
kısım.
Balcı deresi Balcı yaylasından Kaynarca deresine birleştiği
Borçka yere kadar.
ARTVİN Atanoğlu deresi Karagöl’den- Muratlı yol ayırımına kadar.
Şavşat Kirazlıdere Kirazlı yaylasından- Kirazlı köyü köprüsüne
kadar.
BALIKESİR Erdek Eğridere vadi
deresi
Kaynağından itibaren 7 km’ lik kısım.
(Deretepealtı ve Makastarla mevkii)
Uluçay Kozanlı köyünden Ulukaya köyüne kadar 8
BARTIN Ulus km.lik kısmı.
Katırova deresi Tepelicek tepesinden başlayıp Uluköy köyüne
kadar olan 10 km.lik kısmı.
Solhan Murat nehri Halil mah.den Düşmalan mezrasına kadar 25
BİNGÖL km’lik kısım.
Kığı Peri çayı Topraklı köyünden- Selenk mah. kadar 15
km’lik kısım.
BİTLİS Merkez Rodere çayı Köprübaşı mah.den -Pisyar mah.kadar 20 km’
lik kısım.
Dörtdivan Köroğlu deresi Devören yaylasından Tekkederesi köyü hizasına
kadar 13. km.lik kısım yasaktır.
Dirgine Kozdere Çingene konağı mevkiinden- Büyük suyla
birleştiği yer arasında kalan 21 km’ lik kısım.
Merkez Sarıçam deresi
Gökbuladan gölünden başlayarak Karadere
Orman İşletme Şefliği binası yakınında
Büyüksu’ya birleştiği yere kadar 15 km,lik
kısmı yasaktır.
Merkez Karadere
Yedigöller Y.H.G.S. içerisinde Ahlatçı tepenin
altından başlayarak Sivri tepeden Kocaçay ile
birleştiği yere kadar 25 km’lik kısım.
Merkez Şimşirdere
Yedigöller Y.H.G.S.İçerisinde, İğnekiriş tepe ile
Hoçaş tepeden eteklerinden oluşan kaynakların
oluşturduğu derenin Karadere ile birleştiği yere
kadar 5 km’lik kısım.
BOLU
Kıprıscık Yayladere
Avlukaya derenin birleştiği yerden başlayarak,
Örencik dere boyunca Yayla dereye, orman
toplu koruma merkezini takiben Yayla çayı
boyunca Tazılar yaylasına kadar 15 km’lik
kısım.
Handere Gökiğrek bıçkısı mevki ile Dedebaşı tepe
ÇANAKKALE mevkii arasında kalan 6.4 km’lik kısım.
Bayramiç
Ayazma deresi Kanlıdere mevkiinden - Suludereye birleştiği
yere kadar, 4.1 km’ lik kısım.
17
Çelebi deresi
Ortaada mevkiinden-Kumeğrek deresine
birleştiği yere kadar 3.9 km’lik kısım.
Boşnak deresi
Çelebi ve Kumeğrek derelerinin birleştiği
noktadan başlayıp Gavurharmanı tepe mevkii
arasında kalan 2.1 km’ lik kısım.
Karakısık deresi
Göl deresi ile Çınareğrek deresinin birleştiği
yerden Kovanlık çayıyla birleştiği yere kadar
3,4 km’lik kısım.
Sarısu deresi
Sarısu tepesi mevkiinden- Sarısu deresinin
Kovanlık çayı ile birleştiği yere kadar 3.3 km’
lik kısım.
Kovanlık çayı Kirse ve Ayı derelerinin birleştiği yerden
Sağırtaş mevkii arasındaki 7.4 km’lik kısım.
Yenice
Ayı deresi Nane alanı mevkiinden Kirse deresine birleştiği
yere kadar 3.7 km’lik kısım.
ÇANKIRI Çerkeş Horhor deresi Çerkeş ilçesi dahilindeki 8 km.lik kısım.
Karakoçan Peri suyu Huremkayak tepesinden başlayıp, Çarko
ELAZIĞ Mahallesi’ne kadar 10 km’lik kısım.
Palu Murat nehri Bingöl il sınırından başlayıp Çarko
Mahallesi’ne kadar olan 10 km.lik kısım.
Karanlık dere 0-10 km' lik kısım.
Kamuk dere 0-10 km' lik kısım.
Uzunçayır deresi 0-8 km' lik kısım.
Bardız çayı 0-4 km' lik kısım.
Şenkaya
Aydere, Cansız,
Issız dereleri
Kaynağından- Akşar çayına kadar olan kısım.
Sırlıdere 0-5 km' lik kısım.
Serçeşme çayı 0-20 km' lik kısım.
Ovacık deresi 0-15 km' lik kısım.
Kamışlıdere 0-12 km' lik kısım.
Garezdere 0-9 km' lik kısım.
Merkez
Şeytandere 0-12 km' lik kısım.
Pasinler Demirdöven dere 0-6 km' lik kısım.
Aksu çayı 0-6 km' lik kısım.
Pürnefes deresi 0-12 km' lik kısım.
Şahturuk deresi 0-15 km' lik kısım.
Bağlar deresi 0-12 km' lik kısım.
Tortum
Vihink dere 0-18 km' lik kısım.
Yayla deresi 0-11 km' lik kısım.
Akarsu deresi 0-25 km' lik kısım.
Gökderesi 0-25 km' lik kısım.
Kanderesi 0-25 km' lik kısım.
Yağlıdere 0-4 km' lik kısım.
İspir
Viranşehir deresi 0-7 km' lik kısım.
Olur Alabalık deresi 0-24 km' lik kısım.
ERZURUM
Oltu Başkale çayı
Körmeri dere ile Demirci derenin birleştiği
noktadan- Yanıktaş köyüne kadar 15 km’ lik
kısım.
18
Merkez Baltama deresi Osmaniye beldesinden Boğazoba yaylasına
kadar.
Keşap Karabulduk deresi Karabulduk beldesinden Ezelter köyüne kadar.
Damu dere Pazarsuyu deresine birleştiği yerden Ezeltereye
Bulancak kadar.
Bayındır deresi Ahırlı dere ile birleştiği yerden kaynağına
kadar.
Piraziz Bozat deresi P.suyu deresi ile birleştiği yerden Aksu köyüne
kadar.
Dereli AUkzusun ddeerree si İŞk.Kisuar maheivsakri iansdfeanlt ıAndkasun kEöriyküdneer eksaindea rk. adar.
Espiye KYaeğpleıçd edreer e si SSıenvıirn kçöağyzüın mdeenv kÇiainkdraekn’ Ka kepadeça rg. özüne kadar.
Güce Gelevera deresi Y.Boynuyoğun ve Hacılı dağ arası.
Tirebolu KKauvzraanz d deerreessii DHoarğşaint kdeenrettsei nil Ke bazirılkebşetilği iy yaeyrldaseınn.a kadar.
Görele Çanakçı deresi Deregözünden Karabörk’e kadar.
Eynesil Hamzalı deresi Hamzalı’dan Yeşildere’ye kadar.
Ş.K.Hisar ÇAosarurchı kd edreerseis i AAssalarncışka-hE kğöriybüe-lT aurtaaskı.a dağı arası.
Alucra Balcana deresi Balcana –Gavur dağları arası.
GİRESUN
Çamoluk Kelkit çayı Taşdemir’e kadar.
Sütçüler Yeşildere Kaynağından- Değirmen dereye kadar 4 km’ lik
kısım.
Aksu çayı Kaynağından - Ayvalıpınara kadar 17,5 km’ lik
ISPARTA kısım.
Aksu
Yaka deresi Yaka köyden- Karacahisar Köyü’ne kadar 15
km’ lik kısım.
Mut
Ermenek çayı Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı içerisinde kalan
kısım.
Cehennemdere Yukarı suçatı- Karakoyak arası 12 km’ lik
MERSİN kısım.
Çamlıyayla
Kadıncık deresi Sugözü- Böğürtlenli dere arasındaki 16 km’ lik
kısım.
K. MARAŞ Göksun Terbüzek çayı Kaynak ile Kayseri –Göksun regülatör köprüsü
arasındaki 5 km’lik kısmı.
KARS Sarıkamış Parmakdere 0-5 km' lik kısım.
KAYSERİ Pınarbaşı Zamatı ırmağı Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü
arası.
Kızılkese deresi Kaynağından- Ankara devlet karayoluna kadar
Merkez 3,5 km kısım.
Çilekli dere Sarıçam mevkiinden- Dereberçin arasındaki 3
KASTAMONU km’ lik kısım.
İhsangazi Ilgaz dere Kaynağından- Sökü sırtlarına kadar olan 2.5
km’ lik kısım kısım.
KIRKLARELİ Merkez Dolapdere Uzunçayır mevkiinden- Kocadere ile birleştiği
yere kadar 5.2 km’ lik kısım.
KOCAELİ Merkez Yanıkdere Altınoluk yaylasından Karadere’ye kadar.
19
Pazar alanı deresi Hıdrellez mevkiinden Yayla deresinin bittiği
yere kadar.
Korkuyu deresi Kaynaklar Pazar alanı deresi arası.
Karıncalısu deresi Üçtepe ile Karaerik arası.
KÜTAHYA Domaniç
Kar deresi Kaynağından Çatalardıç’a kadar.
Arapgir Kozluk çayı Serge mevkiinden itibaren 10 km’ lik kısım.
Pötürge Şiro çayı Alırtepe mevkiinden itibaren 7,5 km’ lik kısım.
Akçadağ Tohma çayı Kuşkayaları mevkiinden itibaren 10 km’lik
kısım.
MALATYA
Arguvan Şotik çayı Kaynağından itibaren 25 km’ lik kısım.
Tekke/baldıran
deresi
Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent
yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke
köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.
Handere ve
Soğukpınar
dereleri
Aydoğan tepeden Handere’yi takiben
Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne kadar
(Melet ırmağı birleşme yerine kadar)
Şıhdere Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar
9 km.lik kısım.
Mesudiye
Muzadere Başlangıcından Melet ırmağına kadar.
Akkuş Gökçebayır ve
Tifi dereleri
Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan,
Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve
takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5
km.lik kısım.
Kabadüz Maden deresi Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.
ORDU
Ulubey Karadere deresine
akan dereler
Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik
kısmı.
Membaından itibaren Çağlayan köye kadar.
Fındıklı Çağlayan deresi Çınar ve Meyvalı kolları
Yaylacılar köyü ve Gürsu köyünden Arılı
RİZE köyüne kadar olan bölge.
İkizdere İkizdere deresi İkizdere’nin Kabahor deresi ile birleştiği yerden
Ovit Dağı’na kadar.
Karapürçek Uludere
Bıçkı tepesinden- Sarmaşık dere ile birleştiği
yere kadar 5 km’ lik kısım.
SAKARYA
Sapanca İstanbuldere Kaynağından - Erdemli köyü Köyiçi mevkiine
kadar 5 km’ lik kısım.
SİNOP Erfelek Gülleyek deresi Kaynağından- Elmalık mevkiine kadar.
Botan çayı Baraj tesisinden- Dicle nehrine kadar.
SİİRT Merkez Ulu çayı Çukur köyünden- Erenler köyüne kadar 45 km’
lik kısım.
Koyulhisar Tekkederesi Membaından itibaren 6 km.lik kısmı.
SİVAS Suşehri Geminderesi Membaından itibaren 10 km.lik kısmı.
Gürün Hurman çayı Membaından itibaren 5 km.lik kısmı.
TEKİRDAĞ Saray Elmalı deresi Kaynağından itibaren 5 km.lik kısmı.
Çaykara BHaallkdoizdaun ddeerreessii ZBuayçaa mdelır emsianhd.denen- UVzouynvgoörli'm e mkaadha.rn.e kadar.
TRABZON
Of Baltacı deresi ve
Yeniköy deresi
Şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30
km’lik kısım.
20
Araklı
Karaderesi ve
kolları (Pazarlık
ve Yağmur
deresi)
Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık
deresinin Kurt sırtından başlayarak Çatak’a
kadar 6 km. ve Yağmur deresinin Suiçmez
sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar
3 km.lik kısmı.
Kalyan deresi Kalea mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik
kısım.
Maçka
Hamsiköy deresi Mat mezrasından- Çatak'a kadar 15 km.lik
kısım.
Ovacık Mercan çayı Şahverdi köyünden- Munzur çayı ile birleştiği
TUNCELİ yere kadar 16 km’ lik kısım
Pülümür Pülümür çayı Bağır dağından- Sinan kalesine kadar 50 km’ lik
kısım
VAN Çatak Çatak çayı Geceli Mah.den- Bahçivan Mah. kadar 48
km’lik kısım.
YALOVA Çınarcık DKeağrpirumzdeenrdee re MKaeynnbaağınınddaann Ş Aenrmköuyt ’dee krea dmare voklaiinn ek ıksmadıa r.
A.tekke deresi 0-10 km.lik kısım.
İlik buydurun deresi 0-25 km.lik kısım.
YOZGAT Çayıralan Kanakboğazı deresi 0-20 km.lik kısım.
Çulhalı deresi Yukarı Çulhalı ve Aşağı Çulhalı arasındaki
kısım.
Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar
ZONGULDAK Devrek- mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısım.
Dirgine Bolu çayı
Köprübaşı köyü- Karadere mah. arası
Drahna Uluçayın Kozanlı köyünden- Ulukaya köyüne
BARTIN Ulus Katırova deresi kTaedpaerl i8ç ekkm te’ plieks iknıdseımn .U luköy’e kadar 10 km’ lik
kısım.
KARABÜK Merkez Örencik dere Suludere başlangıcından- Kırgınlık dereye
döküldüğü yere kadar 6 km’ lik kısım.
Cizre Kızılsu çayı Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’
lik kısım.
Günyüzü deresi Harşihan tepesinden- Habur çayına birleştiği
ŞIRNAK yere kadar 14 km’ lik kısım.
Uludere
Hezil çayı
Hezil çayının Meryemsuyu deresi ile birleştiği
yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik
kısım.
Çatalsuyu dere 0-12 km' lik kısım.
Zenginyurdu dere 0-8 km' lik kısım.
ARDAHAN Merkez Alabalıkdere 0-10 km' lik kısım.
Damal Bağırsak deresi (kolları dahil) 0-21 km’lik
kısım.Not:Alıntıdır...